Gebruikersovereenkomst Autoflex

 1. Deze overeenkomst heeft betrekking op de door Autoflex geproduceerde software in de modulesamenstelling zoals dit overeengekomen is met de GEBRUIKER.

 2. Autoflex zal elke maand het bedrag in rekening brengen. Dit bedrag wordt voldaan door automatische incasso.

 3. De overeenkomst gaat altijd in op de eerste dag van de huidige maand, de minimum contractduur bedraagt 12 maanden.

 4. Autoflex zal de GEBRUIKER gratis voorzien van nieuwe versies van de genoemde software.

 5. Autoflex zal de GEBRUIKER gratis telefonische ondersteuning leveren voor de genoemde software.

 6. Op deze overeenkomst zijn de “Voorwaarden Autoflex Online” van toepassing. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst.

Voorwaarden Autoflex

Autoflex zal zorgdragen voor het onderhoud van de genoemde software, hierna te noemen de programmatuur, overeenkomstig de navolgende voorwaarden:

1. Onderhoud van de programmatuur

 1. Het onderhoud van de programmatuur en de daarbij behorende documentatie, welke ten opzichte van de in gebruik zijnde versie een wezenlijke wijziging in de functionaliteit vertonen, zulks ter beoordeling aan Autoflex.

 2. Het, indien mogelijk aanpassen van de standaardvorm van de programmatuur, in verband met wettelijke eisen die betrekking hebben op de functie van het programma, zulks ter beoordeling aan Autoflex.

 3. Het, indien mogelijk, aanpassen van de standaardvorm van de programmatuur, overeenkomstig de wensen van meerdere gebruikers, zulks ter beoordeling van Autoflex.

 4. Het, indien mogelijk, aanpassen van de standaardvorm van de programmatuur vanwege door de GEBRUIKER geconstateerde en door Autoflex schriftelijk erkende onvolkomenheden, zulks ter beoordeling van Autoflex. Onder onvolkomenheden worden verstaan: alle in de programmatuur voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan door de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen en functies.

2. Verstrekking nieuwe versies

 1. De (door) ontwikkeling, het beheer en de beveiliging van Autoflex programmatuur is een continu proces. Medewerkers van Autoflex voeren regelmatig updates, patches & bugfixes uit. GEBRUIKER wordt via de Autoflex applicatie service geïnformeerd over de voortgang van deze werkzaamheden.

 2. Autoflex heeft het recht om updates, patches & bugfixes door te voeren zonder toestemming en/of medeweten van GEBRUIKER, zolang deze voor de dienstverlening aan GEBRUIKER geen gevolgen hebben.

 3. Indien het doorvoeren van updates, patches & bugfixes leidt tot een onderbreking van de dienstverlening aan GEBRUIKER, zal deze hierover minimaal 5 dagen voor uitvoering per e-mail geïnformeerd worden.

 4. Autoflex zal de GEBRUIKER in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over haar voornemen om aanvullingen op, respectievelijk nieuwe versies van de programmatuur ter beschikking te stellen. Tevens zal Autoflex informatie verstrekken over de inhoud hiervan, daarbij wijzigingen van de in gebruik zijnde versie van de programmatuur inbegrepen.

 5. Op het moment dat er een nieuwe online versie van Autoflex in gebruik wordt genomen zal documentatie ter beschikking worden gesteld met daarin een beschrijving van de functionele wijzigingen in de programmatuur.

 6. GEBRUIKER die de Autoflex programmatuur lokaal op zijn eigen omgeving heeft draaien, heeft tot een half jaar na eerste installatie recht op een kosteloze update van de programmatuur.

3. Prijzen en kosten

 1. De vergoeding voor het online gebruiken van de programmatuur is afhankelijk van de modules die in gebruik zijn. De prijzen van deze modules zijn bekend bij de GEBRUIKER.

 2. Het maandbedrag is onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, alsmede op reis- en verblijfkosten zoals deze gelden op de datum van sluiting van de overeenkomst. In geval van stijging dan wel daling van een of meer van de hier genoemde kostenfactoren, is Autoflex gerechtigd - voor zover zulks niet bij of krachtens de wet verboden is - het maandbedrag aan de hand van het CBS-consumentenprijsindex aan te passen.

 3. De overeengekomen maandbedragen zijn exclusief de omzetbelasting.

4. Betaling

 1. De betaling voor het online gebruiken van de software vindt plaats door automatische incasso, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Er wordt per maand vooraf gefactureerd.

 2. Over elke betaling die niet tijdig kan worden verricht, kan een wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de GEBRUIKER. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag en zijn verschuldigd zodra Autoflex de vordering uit handen heeft gegeven.

 3. Bij het niet (tijdig) voldoen van de openstaande facturen wordt, na herinnering en aanmaning, het account van de GEBRUIKER afgesloten. Na het voldoen van alle openstaande facturen wordt het account weer opengesteld. Hiervoor worden af- en aansluitingskosten in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief.

5. Auteursrecht

 1. De bepalingen inzake intellectueel eigendom en gebruiksrecht welke gelden voor de oorspronkelijk ter beschikking gestelde, dan wel specifiek voor de GEBRUIKER ontwikkelde programmatuur en de daarbij behorende documentatie, zijn onverminderd van kracht voor de door Autoflex ter beschikking gestelde aanvulling op, respectievelijk aanpassingen dan wel nieuwe versies van de programmatuur en de daarbij behorende documentatie.

6. Aansprakelijkheid

 1. Autoflex is niet aansprakelijk voor schade waaronder bedrijfsstagnatie, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten, op welke wijze ook ontstaan, tenzij de GEBRUIKER bewijst dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden, boetes en/of kosten zijn veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te stellen grove schuld van Autoflex zelf.

 2. Indien Autoflex aansprakelijk mocht zijn, dan zal haar aansprakelijkheid eenmalig beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de kosten voor het gebruik van de software gedurende een periode van maximaal 6 maanden.

 3. Autoflex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het feit dat de software online niet bereikbaar is hetzij door een technische storing bij de GEBRUIKER of doordat de online-server om technische redenen niet bereikbaar is. Als de online-server om technische redenen, binnen de organisatie van Autoflex niet bereikbaar is dan verplicht Autoflex zich om dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op te lossen.

 4. Autoflex zorgt ervoor dat van de data elke dag een veiligheidskopie wordt gemaakt. In geval van het verloren gaan van de online-server zorgt Autoflex ervoor dat ten allen tijde de gegevens, van 1 werkdag vóór het verloren gaan van de server, weer terug gezet kunnen worden.

 5. Tekortkomingen zijdens Autoflex als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest, belemmerende maatregelen zijdens binnenlandse en buitenlandse overheden, werkstaking, uitsluiting, gebrek aan materialen, personeel of vervoersmiddelen, wanprestaties door de toeleveranciers van Autoflex, verkeersdrukte, brand, overstroming, aardbeving en/of weeromstandigheden zullen niet aan Autoflex worden berekend. Mocht het lopende contract nog niet volledig zijn uitgediend, dan zal ook het restant van het contract vooraf betaald moeten worden.

7. Duur en Beëindiging

 1. De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de volgende maand, volgend op de datum waarop beide partijen hebben ondertekend. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van 12 maanden, tenzij een der partijen deze met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van een lopende periode van overeenkomst, door schriftelijke opzegging van de overeenkomst heeft beëindigd.

 2. Beëindiging van deze overeenkomst houdt in dat de programmatuur na het aflopen van deze overeenkomst niet meer gebruikt kan worden.

 3. De minimum contractduur bedraagt 12 maanden.

 4. Bij ontbinding of opschorting van de gebruiksrechten blijft GEBRUIKER gebonden aan de betalingen tot aan het einde van de overeenkomst zoals deze zijn overeengekomen aan de hand van de modulesamenstelling. 

 5. Het ontbinden van deze overeenkomst door GEBRUIKER geeft geen recht op terugbetaling van eventueel gedane aanbetalingen.

 6. GEBRUIKER blijft eigenaar van de data op de server. Op verzoek zal Autoflex deze data beschikbaar stellen in een gangbaar formaat (b.v. Excel, CSV of Json). GEBRUIKER betaalt hiervoor het dan geldende uurtarief voor ontwikkelaars. De factuur voor het aanleveren van de data, even als alle andere openstaande facturen, dienen vooraf aan deze werkzaamheden te zijn voldaan. Mocht het lopende contract nog niet volledig zijn uitgediend, dan zal ook het restant van het contract vooraf betaald moeten worden.

8. Tussentijdse beëindiging

 1. Indien de GEBRUIKER niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de GEBRUIKER, is Autoflex gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden of opgeschort te beschouwen, zulks ter keuze van Autoflex.

 2. De GEBRUIKER heeft het recht met onmiddellijke ingang deze overeenkomst tussentijds te beëindigen, in geval van een prijsverhoging anders dan omschreven in art. 3.2, mits de GEBRUIKER binnen een maand na ontvangst van de desbetreffende aankondiging schriftelijk heeft opgezegd.

9. API-gebruik

 1. De GEBRUIKER dient de API key strikt geheim te houden en alleen te gebruiken voor zijn gebruik van de API. Het anderen laten gebruiken van de API key is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Autoflex. Mochten er meerdere keys nodig zijn, bijvoorbeeld voor ontwikkeling en/of testen, dan dient GEBRUIKER dit kenbaar te maken aan Autoflex.

 2. Het is verboden de API van Autoflex te gebruiken voor enige handeling die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 3. Het aanroepen van de API dient binnen het redelijke te blijven (‘fair use policy’). Met name mogen zijn aanroepen niet extreem afwijken van wat redelijk is binnen de beoogde functionaliteit van de API. Daarnaast kan Autoflex bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik het aanroepen tijdelijk beperken of staken.

 4. Indien Autoflex constateert dat GEBRUIKER bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Autoflex zijn toegang tot de API beperken of ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven.

 5. Autoflex ontwikkelt en onderhoudt de Autoflex software en de API actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Autoflex dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

 6. Autoflex verplicht zich de werking van de API te garanderen als onderdeel van het pakket Autoflex 10 gedurende de geldigheid van de overeenkomst.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De GEBRUIKER mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoflex. Aan deze toestemming kan Autoflex die toestemming moet verlenen, voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hierboven bepaalde zullen nietig zijn.

 2. Autoflex is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de GEBRUIKER uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde in de zin van artikel 159 Boek 6 BW, waarbij GEBRUIKER bij deze aan een dergelijke contract overneming bij voorbaat haar medewerking verleent.

 3. Gebruikersdata mag, geanonimiseerd, door Autoflex gebruikt worden voor statistieke doeleinden.

11. Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijke aan de andere partij mededeling worden gedaan.

 2. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der partijen op zicht heeft genomen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen is te wijten aan overmacht.

12. Algemeen

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze pagina vind je de gebruikersovereenkomst van Autoflex.


Gerelateerde artikelen